dot dot dot

Algemene Informatie.


Hier onze visie bijdrage voor vrijdag 28 november 2014.

Gemeente Emmen in de toekomst

1. Kan jouw partij in een half A4'tje omschrijven hoe Zuidoost-Drenthe er (volgens jouw partij) over tien jaar uit moet zien?

Zuidoost-Drenthe is over 10 jaar een dynamische en innovatieve regio waar de inwoners de invulling en inrichting van de fysieke en morele ruimte bepalen. Een sterke sociale,- culturele en economische regio. Waar het geluk van mensen voorop staat, bestaanszekerheid en zorg gewaarborgd zijn. Waar je zonder (welstand)regels met elkaar en/of alleen je eigen huis en wijk kunt bouwen.
Waar de energievoorziening onafhankelijk en gratis is. Waar er geen windmolenparken zijn, maar een geothermiecentrale staat en gebruik gemaakt wordt van echte duurzame energie. Waar pioniers de ruimte krijgen en hun innovatieve ideeën ruim baan. Waar er op een innovatieve wijze wordt geproduceerd. Waar er nieuwe producten als stralingsvrije mobiele telefoons, benzinevrije auto’s en andere toekomstbestendige en gezonde innovaties worden geproduceerd.
Er staat dan een nieuw gezondheidscentrum waar er vanuit integrale behandelwijzen wordt gewerkt. Op natuurlijke basis en via nieuwe technologie waarbij de gehele mens centraal staat. Door de hierdoor ontstane belangrijke doorbraken in behandelingen van ‘ziekten’ komt deze regio op de gezondheidskaart te staan. Waar er nieuwe energie neutrale transportsystemen gerealiseerd zijn, zoals een Skytrain, via magneettechnologie, die we ook kunnen exporteren. Waar er via visiecentra en een burgerpanel over plannen wordt beslist en niet door een paar ambtenaren, projectontwikkelaars en de gemeenteraad alleen. Deze zijn dienstbaar aan de wensen van inwoners. Waar dorps, - en wijkraden via loting tot stand komen en inwoners bepalen wat er gebeurt.
Zuidoost-Drenthe is weer een krimpvrije groei- regio waar er weer in dorpen en wijken geïnvesteerd is en voorzieningen behouden zijn en terugkeren, zodat de inwoners er graag wonen en jongeren minder wegtrekken. Er komen zelfs inwoners terug die eerder zijn vertrokken? Nu wordt er gek genoeg op de krimp geanticipeerd en sluiten er steeds meer scholen en voorzieningen. Waar lokale bedrijven administratief zijn verbonden en regionaal samenwerken om tegenwicht te bieden ten opzichte van multinationals en er zo meer en nieuwe regionale producten en diensten ontwikkeld worden.
Waar we naast export ook ons eigen voedsel produceren en tuinders en boeren een eerlijke prijs krijgen zodat export en intensieve veeteelt minder nodig is, ecologisch verbouwen lonend en diervriendelijkheid vanzelfsprekend is. Waar er naast bestaande kassen ook tropische kassen zijn zodat we onze eigen bananen et cetera kunnen telen en tuinbouw in deze regio weer een toekomst heeft. Zo ontstaan er nieuwe ketens en daarmee meer banen voor inwoners uit onze eigen regio en hoeven we geen werknemers te importeren. Waar iedereen voldoende inkomen heeft, er geen voedselbanken meer nodig zijn en er een einde is gekomen aan armoede.
Dit kunnen we realiseren door onder andere een inkomensgarantie in plaats van een baangarantie in te voeren en een meer zelfvoorzienende regionale economie te creëren die in de eerste plaats voor de eigen inwoners produceert. Zo wordt uitsluiting voorkomen en kan iedereen vanuit eigen keuze, eigen wijsheid en kunnen, deelnemen.

2. Zou je in de tweede helft van het A4'tje willen omschrijven wat jouw partij gaat doen om Emmen leuker en aantrekkelijker te maken voor jongeren die hier willen blijven, ondernemen, wonen, studeren etc.?

Veel jongeren gaan uit Emmen weg omdat ze hier niet kunnen studeren en er weinig te doen. Wij zorgen ervoor dat jongeren weer kunnen innoveren en een stem hebben in toekomstige ontwikkelingen. Er komt als het aan ons ligt een nieuw VisieCentrum (soort nieuwe universiteit) waar alle kinderen en jongeren (lbo, vmbo, mbo, hbo, Universitair) via oude en moderne manieren kunnen experimenteren en nieuwe dingen kunnen uitvinden. Dit brengen we dichterbij als we niet meer onderwijs geven vanuit een opgelegd dictaat van wat er geleerd moet worden, maar meer leren vanuit de eigen wijsheid en het zelf kunnen ontdekken stimuleren. Dit Centrum kan samenwerken met bestaande opleidingen. Ook zal het binnen de Gemeente gaan functioneren als visie, - en besluitvormend centrum. Wij willen een fonds dat rentevrije leningen uitgeeft zodat ideeën van onder andere jongeren makkelijker en sneller realiteit kunnen worden.

Bestemmingsplannen gaan meer diversiteit toestaan en worden op termijn vervangen door afspraken op maat. Zodat in winkelcentra ook ateliers, werkplaatsen et cetera kunnen ontstaan er gewoond kan worden in leegstaande panden. Innovatie mag niet door regelgeving belemmerd worden, maar in kan alleen in vrijheid ontstaan. Dus schrap 80% van de bestaande regels en verordeningen en kom tot logische en werkbare afspraken met inwoners en ondernemers die betrokken zijn en/of overlast van iets ervaren. Dit wordt ook toegepast bij culturele gebruiken zoals carbid schieten en carnaval. Culturele identiteit moet behouden blijven. Er mag meer samenhang en gezelligheid in de centra van alle dorpen en wijken komen. Het afbreken en verkopen van historische panden moet stoppen en er moet in passende stijl worden gebouwd. Er komt een Emmen Pas voor inwoners, die korting geeft op kunst en cultuur en andere activiteiten. Dit kan gelden voor het bezoeken van voorstellingen als wel het deelnemen aan workshops en opleidingen.

3. Zou jouw partij in het laatste halve A4'tje in drie concrete stappen kunnen omschrijven wat voor bijdrage de inwoners van Emmen en omgeving van jouw partij kunnen verwachten het komende jaar om onze regio gezond en plezierig te houden?

Wij zijn bezig met het realiseren van een drietal experimenten:

  1. Een regelvrije bijstand om mensen met een uitkering de gelegenheid te geven om bij te kunnen werken om zich zo op hun eigen manier “ uit de bijstand te kunnen werken”.

  2. Het bouwen van een prototype Quantum Energy Generator naar aanleiding van het vrijkomen van de originele technische gegevens van Nikola Tesla, zodat de windmolenparken niet nodig zijn.

  3. Het derde is het introduceren van lokaal geld om een meer regionale economie te stimuleren als tegenwicht ten opzichte van de globalisering om zo meer lokaal werk en een ruileconomie mogelijk te maken. Dit brengt de regionale economie en samenleving weer in beweging, er ontstaat weer meer perspectief voor onze inwoners. Bezuinigingen uit Den Haag kunnen zo meer worden opgevangen.

Zie verder ons programma via deze link.

verkiezingsprogramma.

Soeverein Onafhankelijke Pioniers Emmen

left lijn right

Gelooft u in Etatisme?
WAARSCHUWING!!
De zeer realistische beelden in deze video kunnen door sommige mensen als schokkend worden ervaren!!

Geen ondertiteling? Klik het vierkantje rechts onderaan en kies de ondertiteling.

http://www.youtube.com/user/LarkenRose

left lijn right

De overheid maakt gezinnen bewust kapot met ‘Hervorming Kinderregeling’

Posted on Jul 10, 2014 in Algemeen, Jeugdzorg | 0 comments

De overheid maakt gezinnen bewust kapot met ‘Hervorming Kinderregeling’

Per 1 januari 2015 gaat er een nieuwe regeling van kracht genaamd ‘Hervorming Kinderregeling‘. Deze regeling houdt zoveel in dat ouders in de bijstand net zoveel bijstand gaan krijgen als kinderloze mensen. De officiële lezing is dat dit alleenstaande ouders moet stimuleren om een baan te vinden. Waar de overheid steeds aan voorbij gaat, is dat er simpelweg geen banen te vinden zijn. Je kunt wel dure loketten maken bij arbeidsbureau’s of investeren in sollicitatietrainingen, maar als er geen werk is, valt er niets te solliciteren. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Deze regeling is dus simpelweg bruut en onmenselijk te noemen. Ik begrijp echter wel wat het plan hierachter is. Er is namelijk iets ander dat ook op 1 januari 2015 van kracht wordt en dat is het feit dat de jeugdzorg over gaat naar de gemeenten.
De overheid gaat vanaf 2015 ieder gezin onder de loep streng onder de loep nemen. In feite blijkt dat de voorbereidingen in die richting al heel lang gaande zijn. Belangrijk om te vermelden is dat die overheidsbemoeienis voortaan niet meer belemmerd wordt door “moeilijke gedoe” via de kinderrechter. Nee, uw kinderen kunnen door een beslissing van de voogd zonder overleg met u en zonder tussenkomst van de rechter direct uit huis gehaald worden.
Denkt u nu niet: “Dat zal mij niet gebeuren“, want ieder gezin krijgt in 2015 een voogd (of een andere mooi bedachte titel). Als u bijvoorbeeld vindt dat u uw kind niet hoeft te laten vaccineren en uw voogd of Bureau Jeugdzorg vindt van wel, dan kunt u al de klos zijn.  Ik noem zo maar even een voorbeeld. De staatsnorm moet dan ook uw norm zijn. Vindt u bijvoorbeeld dat u uw kind nog niet seksueel zaken bij hoeft te brengen en u wijkt daarmee af van de staatsopvoedingsnorm – die uw kinderen graag op jonge leeftijd leert dat homofilie en transgender ook een keuzeoptie zijn – dan kunt u daarmee dus al afwijken van de opvoedingsnorm. Dat zou dus kunnen inhouden dat u zich of aan moet passen of dat een voogd u thuis gaat helpen om dat specifieke onderdeel van uw opvoeding bij te sturen of misschien in het ergste geval dat uw kind zonder tussenkomst van de rechter uit huis geplaatst wordt.
Denkt u dat ik overdrijf? Ik zou er dan toch maar eens  serieus naar kijken. Ondertussen zijn er MBO’s en hogescholen die opleidingstrajecten aanbieden die het ‘kijken achter de voordeur’ tot norm verheffen. In het Oostblok in het tijdperk van de Koude Oorlog en de Sovjet Unie had je dit ‘kijken achter de voordeur‘ ook onder het communisme. We zijn nu in Nederland al voorbij dit niveau aan het stevenen. Verdiept u er in, want als u het niet doet merkt u het pas als het uw eigen gezin en kinderen treft. En u gaat er mee te maken krijgen, want het credo van de nieuwe regelgeving per 2015 volgens de website van het ministerie luidt ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.
Wat gaan – gezien in het daglicht van bovenstaande ontwikkelingen – de gevolgen worden van de draconische maatregel ‘Hervorming Kinderregeling’ voor bijstandsouders? De regisseur zal naar alle waarschijnlijkheid al snel tot de conclusie komen dat de ouder niet voor zijn/haar kind kan zorgen en zal uithuisplaatsing in werking stellen. Het jaar 2015 wordt het jaar van de grote gezinsdrama’s en tegelijk het jaar van toenemende werkgelegenheid in deze industrie. De ellende van het ene gezin levert nieuw inkomen voor andere gezinnen. Pleeggezinnen krijgen geld toe, nieuwe regisseurs werkzaam bij de gemeente verdienen een riant salaris en de andere kant van de medaille wordt gevormd door het groeiend aantal mensen dat niet meer rond kan komen. Lees hieronder alvast wat de impact is van deze nieuwe regelgeving. Waarom komt niemand in opstand?

Bron...

left lijn right

Windmolens IJsselmeer horizonvervuiling

Windmolens IJsselmeer horizonvervuiling, maar vooral milieuvervuiling

Posted on Apr 13, 2014 

Windmolens IJsselmeer horizonvervuiling, maar vooral milieuvervuiling

Op vrijdag 11 april organiseerde Stichting Don Quichot een actie om te voorkomen dat er meer dan 100 windmolens in het Friese gedeelte van het IJsselmeer komen te staan. Tussen 15.00 en 16.00 werd de afsluitdijk afgezet. Wat velen zich echter misschien nog totaal niet realiseren, is dat het hele idee van de windmolens vooral bedoeld is om de gedachte te pushen dat we een milieuvriendelijk land zijn. Het geeft de marketing van de energielobby een extra boost om zogenaamde groenstroom te kunnen verkopen, maar in feite is het pure volksverlakkerij die extra makkelijk verkocht wordt door de ‘global warming’-hoax van All Gore. De windmolens op zichzelf zijn namelijk al ernstig milieuvervuilend. Niet als ze er eenmaal staan, maar de productie van de magneten in de windmolens is rampzalig voor het milieu. Deze neodymium magneten worden in China  gemaakt. In de stad Baotou in Noord China aan de grens met Mongolië, voltrekt zich een gigantische humanitaire ramp. Met dank aan de windmolens die in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Schotland het groene plaatje moeten inkleuren.

Deze neodymium magneten worden hoofdzakelijk  in China gefabriceerd omdat daar, in de omgeving van de plaats Baotou, tegen de grens van Mongolië aan, de kostbare zeldzame grondstoffen worden gevonden die nodig  zijn om de neodymium magneten te maken. Deze regio herbergt meer dan 90 procent van alle wereldreserves van zeldzame metalen, in het bijzonder neodymium, het element dat nodig is om de magneten te maken die in de meest opvallende groene energie producenten van dit moment, windmolens, worden gebruikt. Neodymium is een zogeheten “zeldzame aardmetaal”. Anders dan de naam doet vermoeden, is het helemaal niet zeldzaam, maar is het vooral moeilijk te winnen. Het zit niet, zoals koper, met een “ader” geconcentreerd in de grond, maar is vermengd met andere stoffen. In Baotou moet het neodymium worden gescheiden van uranium en thorium. De stoffen worden na winning en verwerking van neodymium samen met andere giftige chemicaliën gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en meren. Grondwater wordt besmet met radio-actieve straling, de lucht bevat hoge concentraties giftige stoffen en planten, dieren en mensen worden dodelijk ziek.

De poel van verderf


china-rare-earth-toxic-lake
Bij het naderen van de stad Baotou verraadt het aanzicht dat zich hier een humanitaire ramp voltrekt van ongekende omvang. Allereerst vallen de honderden hoge schoorstenen en koeltorens op van de honderden metaalfabrieken die de stad rijk is. Van de onafzienbare tarwe- en maïsvlaktes die er tot voor tien jaar waren is niets meer terug te vinden.In plaats daarvan is er een meer dan 120 km² grote poel van borrelend giftig afval ontstaan die bedekt is met zwarte stof. Deze poel vol gif, omgeven door een tientallen meters hoge dijk, is één van de verschrikkelijke gevolgen voor het milieu, die de vraag oproept over de geloofwaardigheid van deze zogenaamde groene technologie: de windmolen.

Het plaatsen van windmolens in in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Schotland draagt bij aan het ontstaan van een enorm kunstmatig meer van de meest giftige stoffen die er op deze aarde zijn. Dit is de dodelijke en sinistere kant van de windmolenfabrikanten waar u liever niet op gewezen moet worden anders dan door een milieuorganisatie die donateurs wil werven.


China-1-fixed
Verborgen en ver uit het zicht achter in rook gehulde fabrieken in Baotou en bewaakt door pelotons van bewakers, ligt een 8 kilometer breed en 15 kilometer lang meer, omgeven door een tientallen meters hoge dijk. De landbouwgrond bestaat niet meer, duizenden inwoners van Baotou zijn ziek en het meer vormt een groot gevaar voor de drinkwatervoorziening van miljoenen mensen in de rest van China omdat het giftig water uit het meer zich langzaam vermengd met water uit één van de belangrijkste waterwegen van China.

Deze enorme letterlijk sissende ketel van chemische producten is de dumpplaats voor 7 miljoen ton per jaar van de ontgonnen zeldzame aarde die de elementen van neodymium bevat nadat het overgoten is geweest met zuur en chemicaliën en verwerkt is in roodgloeiende ovens. Het gifmeer is al meer dan 30 meter diep en elk jaar stijgt het niveau met 1 meter.

Elke dag stromen honderdduizenden liters radioactief water vermengd met aarde door roestige pijpleidingen vanaf de fabrieken naar dit meer. Het stralingsniveau van het meer ligt 10 tot 40 keer hoger dan de normen die wij in het westen hanteren. Deze stinkende en misselijk makende smurrie is het resultaat van een industrieel proces dat ervoor moet zorgen dat in Nederland en omringende landen de windmolens draaien.

Westerse bezoekers werden na tien minuten al ziek

Westerse bezoekers, die de bewakers wisten te omleiden kregen, toen ze over de rand van de dijk keken die het complex omringt, de schrik van hun leven: de apocalyptische aanblik van deze grote geheime giftige en borrelende dump, die bij elke windturbine die gebouwd wordt, groter wordt en méér mensen ziek maakt.
De borrelende troep doet direct een aanval op de zintuigen van de bezoekers. Al na enkele seconden loopt het water uit de ogen en vullen de longen zich met een bijtende lucht. De magen keren zich om en de hoofden bonken. En dit allemaal slechts na een verblijf van amper tien minuten aan de rand van deze borrelende poel van gif.


gifmeer
De bewoners van Baotou ademen dag in dag uit hetzelfde gif in. Vee kunnen de inwoners al jaren niet meer houden. Al het vee is de afgelopen jaren gestorven. Boeren verdwijnen naar andere delen van China.
Kinderen die op de ogenschijnlijk ingedroogde oevers spelen zakken door de korst en verdrinken. Op die manier zijn al tientallen kinderen verdwenen.

Het is duidelijk dat de inwoners van Baotou lijden onder de aanwezigheid van dit giftige meer. Tanden vallen uit, het haar wordt op ongewoon jonge leeftijd wit, ernstige huid- en luchtwegaandoeningen zijn aan de orde van de dag. Kinderen worden geboren met zachte botten en het aantal kankergevallen is sinds het ontstaan van deze industrie omhoog geschoten. De instanties houden de resultaten van stralings- en toxiciteitstesten angstvallig geheim en politici in de omringende dorpen hebben geweigerd om publiekelijk te erkennen dat de gezondheidsrisico’s het gevolg zijn van het giftige meer.

Onzinnige energievorm

Het toepassen van windenergie als milieuvriendelijke of groene energie blijkt toch niet zo goed te zijn voor het milieu. Als de Wetenschap het bestaan van de oplossingen van Nicola Tesla niet zou ontkennen, zouden we niet zo met de schijn van milieuvriendelijkheid in de maling genomen hoeven te worden. Nicola Tesla ontdekte al ruim een eeuw geleden dat energie gewoon uit de ether gewonnen kan worden als gevolg van het feit dat de aarde een grote draaiende dynamo is binnen het elektromagnetisch stralingsveld van de zon. Daarnaast wist hij elektriciteit via een laag die zich onder de ionosfeer van onze atmosfeer bevindt over de hele wereld te transporteren. Tesla maakte met zijn Wardenclyffe toren gebruik van een ruimte die zich tussen het aardoppervlak en de onderzijde van de ionosfeer bevindt. Deze ruimte bestaat uit een frequentiegebied van 6-8 Hertz en heeft een hoogte van ongeveer 60 kilometer. Tesla ontdekte dat je door dit gebied elektriciteit kunt transporteren en aftappen op elke gewenste plek waar ook zo’n Wardenclyffe toren gebouwd wordt.


wardenclyffe toren
Dit zou een ondermijning zijn van de infrastructuur waarop het inmiddels wereldwijd zich uitrollende verdienmodel van de spanningskabels gebaseerd was. In combinatie met de andere vinding van Tesla, waarbij hij lampen op kilometers afstand van zijn laboratorium liet oplichten, zou zo de hele wereld kunnen worden voorzien van gratis draadloze stroomvoorziening. U kunt zich voorstellen dat de rijke industrieel J.P. Morgan hier niet blij mee was. Moet u zich een auto voorstellen gebaseerd op deze inductiestroomvoorziening. Wat zou er gebeuren met alle grote oliemaatschappijen?

Tesla werd tegengewerkt. De officiële lezing van de reden waarom de Wardeclyff toren gemolesteerd werd, is dat de Duitse onderzeeërs het als baken zouden kunnen gebruiken. De werkelijke reden is waarschijnlijk dat Tesla het hele verdienmodel van de energie-industrie om zeep zou helpen. Dat de Tesla ontdekkingen nu nog steeds niet mogen worden uitgewerkt en ingevoerd en bij het grote publiek weg gehouden worden, is gebaseerd op hetzelfde principe. Alle verdienmodellen gebaseerd op toeleveringsnetwerken gaan dan immers op de schop.

Windmolens en andere vormen van groene energie zijn marketingleugens om het volk zoet te houden met de schijn van milieuvriendelijkheid.

 

http://youtu.be/4vZRKVJQKUk

 

 

Bron: fibronot.nl; bron linkvermelging: demorgen.be, NRC

 

left lijn right

munt
Lokaal Geld, Complementaire Munt, Kan Dat?

De SOPN heeft tijdens haar campagne veel aandacht gevraagd voor het invoeren van een Parallelle Munt (Lokaal Geld naast de Euro), in samenhang met een Regionale Economie.
Door deze stellingname hebben we veel hoongelach over ons heen gekregen. Dit gebeurt natuurlijk vooral door de afgevaardigde van alle landelijke partijen zonder dat deze enige kennis van deze zaken hebben of ook maar de moeite hebben genomen dit te onderzoeken.
Wij als SOPN hebben AL onze programma standpunten EERST terdege onderzocht op haalbaarheid en uitvoerbaarheid alvorens deze in ons programma op te nemen!
Uitgebreide informatie over Regionaal Geld is HIER te vinden! Er zijn voorbeelden te over waaruit blijkt dat een Regionale Economie, met aanvullend een Regionale Munt, uitstekend kan functioneren!
De Gemeente Emmen gebruikt op dit moment al een vorm van Alternatief Geld. Er is voor de Minima een mogelijkheid ‘waardebonnen’ te krijgen waarmee zij aankopen kunnen doen.
Deze ‘waardebonnen’ ZIJN een ander soort Geld!
Wij zouden graag zien dat de Gemeente in een breder perspectief¹ gaat kijken en het invoeren van een Lokale Munt gaat initiëren².

Omdat het kan!
¹ punt van waaruit je iets bekijkt
² als eerste met iets beginnen

left lijn right

Als je op leeftijd komt bezit je veel levenservaring.

Het is belangrijk het respect voor ouderen te vergroten.

De Gemeente draagt de verantwoordelijkheid en moet haar beleidsvrijheid gebruiken om voldoende zorg te organiseren voor diegene die dat nodig heeft, en moet zich niet verschuilen achter de bezuinigingen of Den Haag.

De gemeente moet budgets van verzorgingshuizen aanvullen om te zorgen voor voldoende activiteitenbegeleiding en dienstverlening.

Ouderen worden niet verplicht te verhuizen! Wij willen de armoede opheffen door een basisinkomen of extra toeslagen. Iedereen moet zonder zorgen kunnen rondkomen!

De Thuiszorg moet beter worden dan dat het was voor de bezuinigingen.

Veiligheid in het verkeer vergroten. Veilige oversteekplaatsen en bestrating.

Het Openbaar Vervoer in het algemeen moet beter en beter aansluiten op de behoeften van ouderen.

left lijn right

Hoe ons land en onze vrijheid wordt afgenomen!

left lijn right

Vrijdag 15 november 2013
Overgenomen van; nyt
Switzerland’s Proposal to Pay People for Being Alive.
lees verder....
(Engels)

left lijn right

Vrijheid is het recht om je zin te doen,
zolang het niet botst met de vrijheid...
van iemand anders die hetzelfde recht heeft.


http://www.freedom-seeker.com/

left lijn right

dot Disclaimer facebook dot